สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส...ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวันแม่ ด้วยการส่งภาพความประทับใจระหว่างแม่ลูก พร้อมคำบรรยายเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ

Last updated: Jul 16, 2018  |  898 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมและ Event

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส...ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการวันแม่ ด้วยการส่งภาพความประทับใจระหว่างแม่ลูก พร้อมคำบรรยายเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ

กิจกรรมการประกวด “แม่ลูกหัวใจดวงเดียวกัน”
เนื่องในงานไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (Learning Space) ตอน “สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก” วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
หลักการและเหตุผล วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ  และมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน องค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติร่วมกับทางรัฐบาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส จึงได้จัดงาน “ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้”ครั้งที่ 4 (Learning Space) เป็นกิจกรรมพิเศษขึ้นมา ภายใต้ชื่อ งาน “สื่อสายใย...สานหัวใจแม่ลูก” เพื่อให้แม่ลูกได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่บังเกิดเกล้า  ปัจจุบันบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ นับมีความส าคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อเป็น การส่งเสริมให้แม่ลูกได้ร่วมท ากิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวและเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความรัก ความเอาใจใส่แม่อย่างเหมาะสม  กิจกรรมการประกวด “แม่ลูกหัวใจดวงเดียวกัน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 ภายในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก เป็นการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัว เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงครอบครัวที่มีความตระหนักในเรื่องการมีพฤติกรรมในการให้เวลาและการท ากิจกรรมร่วมกับ ครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นแก่ครอบครัว และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ สังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรักความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
2. เพื่อสร้างเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
3. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ 
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและประชาชน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://event.thaipbs.or.th/learningspace4/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรเพ็ญ พูนนาค เบอร์โทร 084-082-7858 หรือ 02-618-7781-4 


  

Powered by MakeWebEasy.com